ჯავშნის გაუქმება:
ქვესტის დაწყებამდე არა უგვიანეს ერთი დღისა, კლიენტს შეუძლია გააუქმოს ჯავშანი, ორგანიზატორთან შესაბამისი შეტყობინების გაგზავნით ყველა არხის საშუალებით.
ქვესტის დაწყებამდე არა უგვიანეს 2 (ორი) დღისა, კლიენტს შეუძლია შეცვალოს ჯავშანი შემდეგი კომპონენტების მიხედვით: სესიის თარიღი და დრო, გუნდში მოთამაშეთა რაოდენობა, ქვესტის ტიპი
თუ ჯავშნის ცვლილებები (მოთამაშეთა რაოდენობის 2-3 ადამიანამდე შემცირების თვალსაზრისით) განხორციელდა ქვესტის დაწყებამდე 2 (ორი) დღეზე ნაკლებ დროში, მაშინ სესიის ღირებულება დაანგარიშდება, როგორც 4 წევრიან გუნდზე .
1
2
3